Giant Sculpt From Sphere

posted on 23 Sep 2008 08:40 by 3dzbrush-obbi

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ exteen

posted on 22 Sep 2008 08:06 by 3dzbrush-obbi

เรื่องนี้เป็นเพียงตัวอย่างการใช้งานเท่านั้น คุณสามารถลบเรื่องนี้แล้วเริ่มต้นเขียนบล็อกได้เลย

ขอให้สนุกกับการใช้บล็อก